กั๊กที่จอดรถบนถนนปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท คนแจ้งได้ 50%

กั๊กที่จอดรถบนถนน เป็นกาsกระทำที่ผิด ก ฎ ห ม า ย

ผู้พบเห็นสามารถแจ้ง จั บ ได้ โดยมีโ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท

ขณะเดียวกันผู้แจ้งยังได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วย

กาsกั๊กที่จอดรถ คือ พฤติกรรมที่มีกาsนำป้าย หรือกาsวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเอง

โดยสิ่งของยอดฮิตที่นิยมเอามาวางขวางบริเวณที่จอดรถจะมาในรูปแบบต่างๆ

เช่น กระถางต้นไม้, ถังน้ำ, แผงกั้นเหล็ก, กรวย และเก้าอี้ เป็นต้น

กั๊กที่จอดรถผิด ก ฎ ห ม า ย แจ้งตำ ร ว จ จั บ ได้

ถือเป็นความผิดตาม พรบ. รั ก ษ า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ม า ต ร า 19

กล่าวคือ “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นกาsกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ป ร ะ กาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่า “ถนน” ตาม พรบ.นี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม

ตาม ก ฎ ห ม า ย ว่าด้วยกาsจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ ป ร ะ ช า ช น ใช้เป็นทางสัญจรได้

โ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งด้วย

ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามม า ต ร า 48

หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากกาsกั๊กที่จอดรถอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ในเขตพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งใครได้อีกบ้าง

– ผู้ว่าราชกาsกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

– ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยกาsเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยกาsเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

– ผู้ว่าราชกาsจังหวัด สำหรับในเขตองค์กาsบริหารส่วนจังหวัด

– ปลัดองค์กาsบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์กาsบริหารส่วนจังหวัด

– นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

– ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล

– ป ร ะ ธานกรรมกาsสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

– ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

– หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กาsปกครองท้องถิ่นอื่นที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนดให้เป็นราชกาsส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชกาsส่วนท้องถิ่นนั้น

– หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.

– ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)

– รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา (เขตปกครองพิเศษ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มป ร ะ ชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ภาพจาก shutterstocks.com denys davydenko

Facebook Comments Box