ขอไฟเกษตรไว้ใช้ในสวน

ไฟเกษตร คือ ก า s นำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนเพื่อ ก า s ทำ ก า s เกษตร ซึ่งเราส า ม า ร ถ เข้าร่วมโครง ก า s ได้โดยต้องมีข้ อแม้ 9 ข้ อ ดังนี้

1 ต้องได้รับ ก า s รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราช ก า s สำหรับ ก า s ยืนยันขนาดพื้นที่ และประเภทของกิจก ร ร ม ก า s ผ ลิ ต ทาง ก า s เกษตรที่ต้อง ก า s ขอใช้ไฟฟ้า

2 ต้องเป็นเส้นทางที่เป็นทางสาธารณะ คือ รถยนต์ส า ม า ร ถ วิ่งผ่านได้ อ ย่ า ง สะดวก

3 จะต้องมี ก า s ระบุแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน ก า s ทำ ก า s เกษตรว่า เป็นจากส่วนใด เช่น จากคลอง ส า ธ า ร ณ ะ คลองชลประทาน หรือ แหล่งน้ำใต้ดินอื่นๆ

4 ต้องได้รับ ก า s รับรองจากอ ง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อาจเป็นหน่วยงาน ร า ช ก า s ที่ส า ม า ร ถ ยืนยันตัวตนได้ว่าสถานที่นั้นๆไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทาง ร า ช ก า ร

5 ส า ม า ร ถ ดำเนิน ก า s ก่อสร้างได้ด้วยวิ ธีปักเสาพาดสายไฟ เพื่อต่อไฟให้เข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้

6 ผู้ขอต้องมีเอก ส า ร และหลักฐานสิทธิ์ต ามประมวลก ฎ ห ม า ย ของพื้นที่ทำ ก า s เกษตร ซึ่งต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนร า ยใหญ่

7 มีค่าใช้จ่ายใน ก า s ข ย า ย เขต เฉลี่ยต่อร า ยไม่เกิน 50,000 บ า ท (โดยทาง PEA จะรับผิ ดชอบใน ก า s จ่ายค่า ข ย า ย เขต)

8 ต้องส า ม า ร ถ ออ กใบแจ้งหนี้จากมิเตอร์ไฟเครื่องที่ 2 โดยส า ม า ร ถ แจ้งเก็บเ งิ นไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1 ได้ โดยทั้ง 2 มิเตอร์นี้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ ก า s ไฟฟ้าเดียวกัน

9 ต้องเป็นเกษตรกร ร า ย ย่อย ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 ร า ย

เอก ส า ร ที่ต้องเตรียม

1 สำเนาโฉนดที่ดิน

2 สำเนา ท ะ เ บี ย น บ้ า น

3 สำเนา บั ต ร ป ร ะ ช า ช น

4 ใบรับรองที่ได้จาก อ ง ค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ร า ช ก า ร

สำหรับอัตรา ค่ า ธรรมเนียม ก า s ยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

5 (15) แอมป์ ค่ า ธรรมเนียม 1,000 บ าท

15 (45) แอมป์ 1 เฟส ค่ า ธรรมเนียม 6,450 บ าท

15 (45) แอมป์ 3 เฟส ค่ า ธรรมเนียม 21,350 บ าท

ตัว อ ย่ า ง ขั้นตอน และ วิ ธี ก า s ขอไฟฟ้าลงพื้นที่เพื่อทำเกษตร

ขั้นตอนและกระบวน ก า s ที่จะขอให้มีไฟเกษตรเข้ามาในพื้นที่ก็คือ

เริ่มจากมีความตั้งใจที่จะทำฟาร์มเกษตร อิ น ท รี ย์ ของตนเองและได้ลงมือทำ อ ย่ า ง ต่อเนื่องจนได้พืช พั น ธุ์ หล า ยชนิดแล้ว

ส่วนระบบน้ำก็ใช้ ก า s เจาะน้ำ บ า ด า ล

และดูดน้ำขึ้น มาจากลำห้วยที่เริ่มลงตัว

โดยมีระยะทางจากบ้านถึงไร่ห่างไกลกันประมาณ 10 กม. และ ก า s เดินทางก็ค่อนข้างลำบาก

จึงเลือ ก ป ลู ก ผลไม้ก่อนแทนที่จะปลูกพืขผัก เพราะไม่ต้องดูแลทุกวัน ด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าของเรื่องวางแผนสร้างบ้านในพื้นที่ เพื่อที่ในตอนเช้าจะได้ดูแลพืชผักได้ อ ย่ า ง สะดวกใกล้ชิด

เป็นที่มาของ ก า s ขอไฟฟ้าเข้ามาใช้

โดยใน ก า s ขอไฟฟ้า เ ก ษ ต ร ในพื้นที่ของตนนั้น มีขั้นตอนดังนี้

ที่พักอาศัยต้องมีบ้านเลขที่

หากยังไม่มีก็ต้องไปขอบ้านเลขที่ให้แน่นอนก่อน

หาก ก า s ขอเลขที่บ้านเลขที่นั้นอยู่ไกลจากหมู่บ้าน

ก็จะต้องสร้าง เ พิ ง พักหรือสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรขึ้น

โดยสิ่งต่อไปที่จะต้อง ส ร้ า ง คู่กันไปกับบ้านก็คือห้องน้ำ

เพราะ ก า s มีห้องน้ำในพื้นที่นั่นแสดงถึง ก า s อยู่อาศัย อ ย่ า ง ถาวร

ดังนั้นแล้ว ก า s สร้าง ห้ อ ง น้ำจึงจำเป็นสำหรับ ก า s ขอเลขที่บ้าน

เมื่อเราสร้างเพิ่งพักหรือบ้านพักเรียบร้อยแล้ว

ให้เราถ่ายภาพที่พักและห้องน้ำไปให้กับ อ น า มั ย ในพื้นที่

ซึ่งมาตรวจพร้อมกับทำ ก า s เซ็นต์เอก ส า ร รับรอง ก า s เป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ จากนั้นให้นำหนังสือยื่นกับผู้ใหญ่บ้านใน ก า s

ขอบ้านเลขที่ จากนั้นให้นำไป ยื่ น ต่อที่อำเภอเพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน

เท่านี้เราก็จะได้ทะเบียนบ้าน พ ร้ อ ม กับเลขที่บ้าน มา

ที่มา krustory sabidee

Facebook Comments Box