ข่าวดี 5 อาชีพ คนจบใหม่ ที่องค์กรไหนก็ต้องการไปทำงานด้วย

ข่าวดี 5 อาชีพ คนจบใหม่ ที่องค์กรไหนก็ต้องการไปทำงานด้วย

สวัสดีค่ะ เชื่อกันว่ายุคแบบนี้ งานนั้นสําคัญและหายากมากๆ วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากสำหรับคนหางาน หรือคนที่เพิ่งจบมาป้ายแดง 5 อาชีพนี้สำหรับคนที่เรียนจบมาหางานได้ไม่ยาก ไปดูกันค่ะ

1.วิศวกร

นักพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศวก ร รมเทคโนโลยียานยนต์

จากคณะวิศวก ร รมศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาแทนที่การใช้น้ำมันอย่ างแน่นอน

เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้

ดังนั้น อาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิมๆจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของอุตสาหก ร รมการผลิตยานพาหนะในยุคใหม่ได้ และอาชีพ

วิศวกรยานยนต์สมัยใหม่จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมาก จากฐานการผลิต

อุตสาหกร รมยานยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

2.ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่พกปื นกันแล้ว ทั้งยังรายได้หลักสิบบล้านต่อปี

หลักสูตรนวัตก รรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากสถานการณ์ของโลกใน

ปัจจุบัน เรามักเห็นหลายๆองค์กรทั้งในและต่างประเทศถูกเจ าะเข้าระบบ

จากแฮ กเพื่อนำ ข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียหายให้

กับองค์กรเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภัยระบบ

ดิจิทัล หรือ Cyber Security เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ช่วยอุ ดช่ องโห ว่

และลดโอกาสจากการถูกโดนแฮ กจากบุคคลภายนอกนั่นเอง โดยใน

ปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มากพอ ส่งผลให้อาชีพผู้รักษา

ความปลอดภัยระบบดิจิทัลนี้ มีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

3.นักบิ๊กดาต้า

ก็คือคนที่สามารถเปลี่ยนข้ อมูลอันมหาศาล ให้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่า

ทางธุรกิจได้ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร รมข้อมูล จากคณะ

วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี การตั ดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำ

อย่ างรอบคอบ เพราะหากตั ดสินใจพลาดแล้ว ธุรกิจก็อาจจะเจ๊งได้

สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กร

นั่นก็คือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น

4.นักเทคโนโลยีชีวภาพ

อาชีพนี้ตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานลดโลกร้อนได้เป็นอย่ างดี

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรก รรม แต่นอกจากผลผลิต

ด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคได้แล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่

เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหก รรมการเกษตร นั่นก็คือ ก ากเหลือ

ทางการเกษตร เเละสิ่งเหล่านี้เองที่สามารถนำมาผลิตให้เป็น

พลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงานได้ ดังนั้น อาชีพ

นักเทคโนโลยีชีวภาพจึ งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ างมาก

ทั้งต่อภาคอุตสาหกร รมและสภาพแวดล้อมของโลก

5.นักวิจัยอาหาร

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก รรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

นวัตกร ร มทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัยอาหารที่มีความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก รรม

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก รรมอาหารยุคใหม่ ที่เติบโตขึ้น

อย่ างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ที่ต้องการ

จะพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่นมากขึ้น

สำนักงานคณะก รรมการอาหารและย าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก รรมทางอาหาร ที่สามารถผ ลักดั น

อุตสาหก รรมอาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโลกได้

แหล่งที่มา the-wayoflife

Facebook Comments Box