คนใช้รถทุกวัน ไม่รู้ไม่ได้ จุดสีบนแก้มย างรถ มีความหมาย

ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวและขับขี่อยู่ทุกวันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้รถอ ย่ า งดี เพราะหากขับเป็นอ ย่ า ง เดียวโดยไม่เข้าใจการทำงานของระบบรถเลย ก็อาจทำให้เสี่ยงมีโอกาสเ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุได้ง่ายขึ้น หล า ยคนอาจเคยสังเกตเห็นตัวเลขตัวอักษรหรือ ร อ ย จุ ด บ น ย า งรถยนต์ของเรา

หลายคนสงสัยบนแก้มยาง ทำไมมีจุดแดงๆ เหลืองๆ เขามีไว้ทำอะไร หมายความว่าอย่างไร เราจะไขข้องสงสัยความหมายจุดสีเหลือง-แดง บนแก้มยางคืออะไร

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ของการใช้รถยนต์ทุกวันให้ปลอ ดภั ย กับบทความ จุดสีบนย างรถ มีความหมาย คน มีรถต้องรู้ก่อนสายไป ไปดูกันว่าจุดสีต่างๆบนแก้มย างสามารถบ่งบอ กอะไรได้บ้าง และเราจำเป็นต้องรู้เพื่ออะไร

สัญลักษณ์เหล่านี้มีเอาไว้เพื่อบอ กอะไร เราจะได้รู้กันในบทความนี้ หมายเลขหรืออักษรมีความหมายซึ่งเป็นค่าต่างๆของย า งรถยนต์จะบอ กถึงย า งเส้นนั้นๆว่ามีขนาดเท่าไหร่และวันผลิตย า ง และยังมีสัญลักษณ์หรือโค้ด เช่น

– ย า งเส้นนี้กว้าง 185 มิลลิเมตร

– ความสูงของแก้มย า ง เท่ากับ 75 เปอร์เซนต์ ของ ความกว้างของย า ง

– R หมายถึง ชนิดของย า งคือ เ ร เ ดี ย ล ( ส่วน มาก )

– 14 คือเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ คือ 14 นิ้ว

– 82 คือ ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

– S คืออัตราความเร็วสูงสุดที่ย า งรับได้ โดยจะมีต ารางความเร็วหน่วยเป็น กม./ชม.

ความหมายของคำว่าความกว้างของย า งนั้น คือ ความย า วของแก้ม ย างซ้ายจนถึงแก้มย า งขวา

ความหมายของคำว่า ความสูงของแก้มย า ง จะนิยมเรียกกันว่า ซีรีย์ เช่น ซีรีย์60 สูง 60%ของความกว้างของย า ง โดยเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อนั้นจะเรียกกันว่า ขอบ เช่น ย า งขอบ15 ก็ใส่กับล้อขอบ 15

ต ารางสัญลักษณ์ที่แสดงอัตราความเร็วของย า ง และต ารางอัตราในการบรรทุกสูงสุดของ ย า ง

โค้ดวันผลิต

ให้สังเกตดูย า งจะมีรหัสตัวเลขซึ่งบอ กถึงสัปดาห์และปีที่ทำการผลิตย า ง ในที่นี้คือ 4202 หมายถึงย า งเส้นนี้ผลิตใน สัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002 เป็นต้น โดยตัวเลขคู่หน้าจะบอ กถึงสัปดาห์ ตัวเลขคู่หลังจะบอ กถึง ปีที่ทำการผลิต

ส่วนรอยแต้มวงกลมจุดสีเหลืองที่ย างนั้นจะเรียกกันว่า weight mark ทางโรงงานผู้ผลิตย า งรถยนต์จะต้องทำการมาร์คเครื่องหมายนี้เอาไว้ในจุดที่เบาที่สุดของย าง เพื่อให้ช่างประกอบได้รู้ และจะได้ทำการใส่ย างให้จุกลมตรงกับส่วนนี้ ซึ่งจะมีน้ำหนักถ่วงเอาไว้ ทำให้เกิดความสมมาตรที่สุดในเวลาที่ทำการถ่วงล้อ แต่ละครั้งที่ทำการผลิตย า งนั้นจะไม่สามารถกำหนดน้ำหนักให้เท่ากันหมดได้

จุดเหลือง(Weight mark) ที่แต้มไว้บนแก้มยาง

คือ บริเวณที่ยางมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ทั้งนี้เพราะการผลิตยางในแต่ละล็อตนั้น ยางแต่ละเส้นไม่ได้มีน้ำหนักยางคงที่เท่ากันหมดทุกเส้น ดังนั้นผู้ผลิตยางจึงทำเครื่องหมายด้วยการแต้มสีเหลืองไว้ เพื่อให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับยาง รู้ว่าเป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของยางเส้นนี้ เมื่อประกอบกับกระทะล้อ ควรให้วาล์วเติมลมตรงกับจุดสีเหลืองนี้ จะทำให้น้ำหนักของยางสมดุลดีกว่าเดิม และช่วยให้การถ่วงล้อทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่เปลืองตะกั่วถ่วงยาง แต่เมื่อไรที่เห็นจุดสีแดงปรากฏอยู่บนแก้ม ยางรถยนต์ ก็ให้ยึดจุดสีแดงเป็นหลักและมองผ่านจุดสีเหลืองนั้นไปได้เลย

จุดแดง (Uniformity mark)

เป็นจุดที่นูนที่สุดของยางเส้นนั้น ซึ่งเพื่อให้โรงงานประกอบรถยนต์ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแดงนี้ เนื่องจากกระทะล้อที่ส่งมาเพื่อประกอบกับยางจะมีจุดที่แสดงค่าความโค้งที่ขอบกระทะล้อด้วยเช่นกัน เมื่อประกอบให้จุดทั้ง 2 ตรงกัน จะช่วยให้ยางเส้นนั้นมีความกลมตามแนวรัศมีดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลืองและจุดแดงจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของดอกยางเป็นสำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบดอกยางธรรมดาและดอกยางแบบทิศทางเดียว

ทั้งนี้ ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลืองและจุดแดงจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ทิศทางการหมุนของดอกยางเป็นสำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบดอกยางธรรมดาและดอกยางแบบทิศทางเดียว

การขับรถนั้นเพียงแค่เรารู้จักระบบการทำงานคร่าวๆซึ่งเป็นความรู้สากลที่คนใช้รถต้องรู้แล้วเข้าใจก่อนเสมอ จะช่วยให้ขับรถได้อย่ า งป ล อ ด ภั ยและช่วยถนอมรถได้ไม่ทำให้เสียหรือเ สื่ อ มสภาพเร็วกว่าปกติ

ที่มา krustory

Facebook Comments Box