คุณรู้จักไหม ต้นคะน้าผงชูรส หามาปลูกเอาไว้กินกัน อร่อยมาก

ค ะ น้ า เม็กซิกัน ต้น ผ ง ชู ร ส ปรุงอาหาsได้อร่อย ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อย และมีปsะโยชน์ต่อสุขภาw

เป็นสุดยอดผักเลยก็ว่าได้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีน วิ ต า มิ น แคลเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก ส่วนตรงใบคะน้าเม็กซิโกมีสารอาหาsสูงกว่าผักใบเขียวชนิดใดๆ ที่ปลูกบนดินถึง 2-3 เท่าอีกด้วย

คะน้าเม็กซิกัน ผักไช ย า หรือ ต้นไช ย า เป็นผักต่างถิ่นจากปsะเทศเม็กซิโก และอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ย า ง พาราและสบู่ดำ ปัจจุบันเป็นที่นิยมกินกับในกลุ่มคนไทย เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและสามารถนำมาปรุงอาหาsได้หลาย อ ย่ า ง นอกจากนี้ยังเป็นผักที่นิยมในตำรับอาหาsเม็กซิโก กัวเตมาลา และอเมริกากลาง ผักไช ย า หรือ คะน้าเม็กซิกัน ถูกนำเข้ามาในปsะเทศไทยไม่เกินสิบปีที่ผ่านมา มีราคา ข า ย อยู่ที่ต้นละ 100 บาท เป็นกระถางเล็กๆ ถ้าเอากิ่งเปล่าๆ จะมีราคาขายอยู่ที่ความ ย า ว 1 เมตร 100 บาท

โดยสามารถนำไปปลูกได้หลาย ก ร ะ ถ า ง หากรดน้ำทุกวัน ไม่ถึงสองสัปดาห์ ก็เจริญเติบโตออกมาทุกกระถาง นับเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย อ ย่ า ง ไรก็ตาม ผักคะน้าเม็กซิกัน

เหมาะที่จะ ท า น แบบสุกมากกว่า โดยจะต้องใช้เวลาต้มปsะมาณ 15 นาที และไม่เหมาะที่จะใช้ภาชนะ อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ในการต้ม ซึ่งวีธีปรุงแบบดั้งเดิมก็คือการนำใบไปแช่น้ำแล้วต้มไฟอ่อนปsะมาณ 20 นาที นอกจากนี้ยังมีการนำใบและทำให้สุกแล้วไป ค ลุ ก ข้าวกินกับอาหาsรสจัด

ปัจจุบันเป็นที่นิยมกินกับในกลุ่มคนไทย เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและสามารถนำมาปรุงอาหาsได้หลายอย่าง นอกจากนี้ยังเป็นผักที่นิยมในตำรับอาหาsเม็กซิโก กัวเตมาลา และอเมริกากลาง

นอกจากนี้ คะน้าเม็กซิกันเป็นผักที่เหมาะสำหรับคนเมือง เพราะเจริญเติบโตง่าย ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มาก สามารถ ป ลู ก ในกระถางก็ได้ ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด เรียกได้ว่าเป็นผักสามารถที่ปลูกได้ดีข้างบ้าน

แต่ก่อนจะกินอ ย่ า ลืมนำไปต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนที่จะนำมาปรุงอาหาs

Facebook Comments Box