คุณรู้ไหมว่า เกิดวันไหนควรปลูกต้นอะไรถึงจะดี

1 สำหรับคนที่เกิดในอาทิตย์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรปลูกต้uไม้หรือต้นที่มีดอกสีเหลืองหรือสีส้ม นิยมปลูกวันพระ ข้างขึ้น 6-15 ค่ำขึ้นไป คาถ านำล า ภ “มหาลาโภคะวันตุเม” 3 ครั้ง

– ต้นราชพฤษ์ ช่วยเสริมให้มีเกียร ติ มีศักดิ์ศ รี

– ต้นกุหลาบ ช่วยเสริ มความสง่างาม ความภาคภูมิ

– ต้นจำปา ช่วยเรื่องโช คลา ภ นำโช ค

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโชคลา ภ

– ต้นโกสน ช่วยคุ้มครอ งให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

2 สำหรับคนที่เกิดในจันทร์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรปลูกต้uไม้ที่มีดอกสีขาวหรือเหลือง) นิยมปลูกวันพฤหัสบดี วันครู ข้างขึ้น 9 – 15 ค่ำ ขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค 4 ทิศ “เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะ ” 3 จบหรือ 9 จบ

– ต้นมะลิหรือต้นแก้ว ช่วยเสริ มเรื่องความรักในครอบครัว

– ต้นจำปี ช่วยให้เจริ ญรุ่งเรืองในหน้าที่การงา น

– ต้นวาสนา ช่วยให้สำเร็ จดั่งใจปราถน า

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโชคลา ภ

– ต้นมะยมหรือกระถิน ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่ วร้า ย

– ต้นมะม่วงหรือกวนอิม ช่วยเสริมในด้านการเงิ น

3 สำหรับคนที่เกิดในอังคาร ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรปลูกต้uไม้ที่มีดอกสีแดงหรือชมพู นิยมปลูกวันเกิดตนเองหรือวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 4-15 ค่ำขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค “นะโมพุทธายะ ” คาถาแม่ธาตุ 3 จบ

– ต้นกุหลาบ (ช่วยความเจริญรุ่งเรือ งและสง่างาม)

– ต้นชบาหรือพญายอ ส่งเสริมการงา นก้าวหน้า ราบรื่น ไร้อุปสรร ค

– ต้นโกศล ช่วยให้ร่มเย็น ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโชคลา ภ

– ต้นอัญชัน ช่วยให้ชีวิตประส บแต่ความสำเร็ จ

– ต้นเข็ม ช่วยเสริ มด้านความคิด

4 สำหรับคนที่เกิดในพุธ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด (ควรปลูกต้uไม้หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง ควรเลือกปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 3 – 15 ค่ำ คาถ าอำนวยโช ค ” นะเมตตา นะโมพุทธายะ ” 3 จบ

– ต้นวาสนา ช่วยให้สมปราถน า

– ต้นกล้วย ช่วยให้บ้านร่มเย็น ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

– ต้นโกสน ช่วยสร้างบุ ญเพิ่มคุณงามความดี

– ต้นพลูด่าง ช่วยให้มีความเจริ ญงอกงามในชีวิต

– ต้นกุหลาบ ช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกด้าน

– ต้นโป๊ยเซียน นำโช คลา ภมาให้

– ต้นราชพฤกษ์ ช่วยเสริมด้านชื่อเ สี ย ง เกียรติย ศ ศักดิ์ ศ รี

5 สำหรับคนที่เกิดในพฤหัสบดี ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรปลูกต้uไม้หรือดอกไม้สีขาว ควรเลือกปลูกวันพระข้างขึ้น 3 – 15 ค่ำขึ้นไป คาถ าอำนวยโช ค “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโช ค”

– ต้นจำปี เสริมหน้าที่การงา นให้เจริ ญก้าวหน้า

– ต้นกุหลาบ เสริ มความสง่าน่านับถือ

– ต้นพุด เสริมความแข็งแรง สมบูรณ์ และความเจริ ญมั่นคง

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโช คลา ภ

– ต้นมะลิ เสริมให้คนในบ้านมีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 สำหรับคนที่เกิดในศุกร์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรปลูกที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพู ควรเลือกปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 9-15 ค่ำ คาถ านำโช ค “เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ “3 ครั้ง

– ต้นกุหลาบ เสริมความสง่าภาคภูมิ

– ต้นเข็ม เสริมให้ชีวิตก้าวหน้าเดินไปในทางที่ดี

– ต้นโป๊ยเซียน ให้โช คลา ภและมีข่าวดีเกี่ยวกับเงิ นทอ ง

– ต้นอัญชัน เสริมให้มีความประส บความสำเร็ จในชีวิต

– ต้นโกสน เสริมให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

7 สำหรับคนที่เกิดในเสาร์ ต้uไม้มงค ลประจำวันเกิด ควรเป็นสีเหลืองหรือขาว เลือกปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้น 4 – 15 ค่ำขึ้นไป คาถ านำโช ค “นะโมพุทธายะ” 3 รอบ

– ต้นมะลิ จะช่วยส่งเสริมให้มีคนรักคนเมตต าและช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุน

– ต้นราชพฤกษ์หรือคูน ช่วยเสริมในเรื่องเกียรติย ศและศักดิ์ศ รี

– ต้นโป๊ยเซียน จะนำโช คลา ภ

– ต้นจำปา (ช่วยเรื่องโช ค ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

– ต้นจำปี เสริมความเจริญรุ่งเรือ งและก้าวหน้าในหน้าที่การงา น

การปลูกต้uไม้หรือเลือกต้uไม้มงค ล ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในบ้าน เพื่อสอบถามความชอบและการตัดสินใจร่วมกัน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องพิจารณาพื้นที่เหลือบริเวณบ้านของคุณ เหมาะสมกับการปลูกต้uไม้ประเภทใด ป้องกันปัญห าที่อาจเกิดกับเพื่อนบ้าน

ขอบคุณที่มา: Sanook.com

Facebook Comments Box