สิ่งของ 9 อ ย่ าง ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ

สิ่งของ 9 อ ย่ าง ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ

ถึงแม้ว่ารถจะถูกออ กแบบมาไว้เพื่อ กันแดดกันฝนอยู่แล้ว เพราะมันก็ต้องให้สมกับร าค าใช่ไหมแต่การที่เราจอ ดรถไว้กลางแดดเป็นเวลานาน ทำให้ความร้อนนั้นเพิ่มขึ้นจากปกติ ทำให้ภายในรถมีความร้อนสูง อาจส่งผลให้สิ่งของบางอ ย่ างเกิดความเ สี ยห า ย จนทำให้รถเ สี ยห า ยต ามไปด้วยได้

ปกติแล้ว หากจอ ดรถกลางแดดในวันที่มีอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส ภายในรถอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสในเวลาไม่ถึงชั่ วโมง แต่หากเป็นวันที่อากาศร้อนจัดทะลุ 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในรถอาจสูงถึง 60 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

วันนี้เราจึงขอแนะนำ 9 อย่างที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถขณะจอ ดกลางแดด เพื่อป้องกันไม่ให้รถเกิดความเ สี ยห า ย มีอะไรไปดูกันค่ะ

1 โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

นอ กจากความร้อน อาจทำให้วงจรภายในโทรศัพท์เกิดความเ สี ยห า ยได้แล้้วนั้น แบตเตอรี่ในโทรศัพท์อาจเกิดการ ร ะ เ บิ ด ได้เช่นกัน โดยเฉพาะโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานทิ้งไว้นะคะ

2 กระป๋องสเปรย์และแก๊สกระป๋อง

เป็นเพราะว่าภายในกระป๋องสเปรย์นั้น มีแก๊ สอัดอยู่ภายใต้ความดันในกระป๋อง และเมื่อ กระป๋องสเปรย์เจอ กับความร้อ นสูง จึงทำให้เกิดการขย ายตัวของแ ร งดันในกระป๋องค่ะ แ ร งดันในกระป๋องสเปรย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ด ขึ้นได้ ซึ่งนอ กจากจะมีแ ร งดัน มากพอที่จะทำให้กระจกแตกได้ทั้งบานแล้วนะคะ

3 แผ่นย างกันลื่น

แผ่นย างกันลื่นสำหรับวางโทรศัพท์ ที่มักวางไว้เหนือแผงคอนโซล แม้ว่าจะไม่เกิดการ ร ะ เ บิ ด เหมือนข้ออื่นๆที่ผ่าน มานะคะ แต่อาจละล า ยติดไปกับคอนโซลได้หากได้รับความร้อนเป็นเวลานาน

4 ไ ฟแช็คและอุปกรณ์จุดไ ฟทุกชนิด

ไ ฟแช็คสามารถเกิดการ ร ะ เ บิ ด ได้หากถูกแสงแดดกระทบเป็นเวลานานนะคะ ซึ่งแม้ว่าแ ร ง ร ะ เ บิ ด จะไม่สูงมาก แต่ก็พอจะทำให้กระจกหน้าแตกร้าวได้ หากถูกวางทิ้งไว้เหนือคอนโซล เนื่องจากความดันข้างในของไ ฟแช็กจะเพิ่มขึ้นหล า ยเท่า และเมื่อหลอ ดไ ฟแช็กท นต่อแ ร งดันไ ม่ได้ก็จะแต กนะคะ และทำให้แ ก๊สกระจายอยู่ภายในรถ รวมถึงมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย

5 แบตเตอรี่สำรอง

เนื่องจากของพวกนี้จะเป็นโลหะที่สามารถนำความร้ อนได้ หากนำไปชาร์จไว้บนรถนะคะ และจอ ดรถต ากแดดไว้ในที่ความร้อ นสูงเป็นเวลานาน ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี ยห ายได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อความปล อ ด ภั ย ควรระมั ดระวั งในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ และควรเก็บลงทุกครั้งที่ลงจากรถ

6 ย างลบ

ก็คงมีไม่มากเท่าไหร่คนที่พกย างลบ หรืออะไรก็ต ามที่ทำมาจากย างลบที่สามารถละล า ยได้เมื่อเจอความร้อน ควรเอาออ กไปจากรถเลย อ ย่ าปล่อยเอาไว้เพราะพอเจอแดดร้อน ๆ ก็จะละล า ยเยิ้ม กัดเอาส่วนต่าง ๆ ในรถให้ละล า ยต ามไป ทิ้งร่องรอยและคราบฝังแน่นจัดการย ากเอาไว้ให้เ จ็ บใจเลยทีเดียวค่ะ

7 การบูรและเครื่องหอมระเหย

หล า ยคนนิยมนำการบูรห้อยติดรถไว้ เพื่อไว้ดั บกลิ่ นบนรถ แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วการบูรไ ม่ควรเอาไว้บนรถนะคะ เพราะการบูรนั้นจะระเหยออ กมาเป็นไอ และจะไปต กค้ างต ามท่อแอร์ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆ ก็จะมีอาการมึนงง และทำให้การขับขี่รถยนต์มีความปลอ ดภั ยน้อยลง เพื่อความปลอ ดภั ยจึงไ ม่ควรนำการบูรมาไว้บนรถ

8 น้ำแข็งแห้งทุกชนิด

อาจจะทำให้เกิดเห ตุไ ม่คาดคิดได้ มันก็จะเป็นอีกหนึ่งของที่คนไม่ค่อยจะพกกันหรอ ก  เพราะหากเอาไว้ในนั้นก็จะทำให้มี ค า บ อ ร์ ไ ดอ อ ก ไ ซ ด์ กระจายทั่วรถเลย ซึ่งถ้าถืออยู่ในรถนาน ๆ จะทำให้หมดสติไปเฉย ๆ

9 ขวดน้ำพลาสติก

มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ เวลาขึ้นรถ แล้วจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถไว้ แต่รู้ไหมว่า การวางขวดน้ำพลาสติกไว้บนรถนั้น เป็นสิ่งที่ไ ม่ควรทำ หากวางขวดนํ้าไว้ในรถที่บังเอิญไปเจอจุดหักเหของแสงเข้า ทำให้ ติ ด ไ ฟ ซึ่งอันตรายอ ย่ างมากเ สี่ ย งทำให้ไ ฟ ไ ห ม้รถทั้งคันได้เพราะน้ำขวดเดียวเลย ค่ะ แต่หากจำเป็นต้องเก็บก็ควรจะเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ดังนั้น เวลาที่จะจอ ดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ก็ควรจะตรวจสอบสิ่งของภายในรถ ว่ามีอะไรที่อาจทำให้เกิดเห ตุไ ม่คาดคิดได้บ้าง เพื่อที่เราจะได้ระวังตัว และควรเก็บลงรถทุกครั้งเสมอนะคะ เพื่อความปล อ ดภั ยต่อท รั พ ย์สินและชีวิตของเราทุกคน

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box