17 ต้นไม้ฟอกอากาศ

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งต้uไม้ฟอ กอ า ก า ศ เwsาะอ า ก า ศ บ้านเsาปัจจุบันนั้น ไหนจะทั้ งไ ว รั ส

และยังมีในเรื่องของฝุ่นค วั น ค่ า P M 2.5 ที่สูงขึ้นอ ย่ า งน่ า ต ก ใ จ

ต้uไม้ฟอ กอ า ก า ศ เหล่านี้ สามารถหามาปลูกประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอ ก รั้วบ้านได้ง่ายๆ มีหลากหล า ย สายพันธุ์ให้เลือ ก สามารถเลือ กต ามความชื่นชอบได้ง่ายๆ ด้วย

1 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

เป็นต้uไม้ฟอ กอ า ก า ศ ที่ได้รับความนิยมเwsาะด้วยชื่อที่เป็น ม ง ค ล และยังมีใบเขียวขลิบขาวสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

2 เฟิร์นก้างปลา

แตกหน่อเร็ว ปลูกง่ายโตไว

3 ห น้ า วั ว

เป็นพืชที่ชอบอ า ก า ศ ร้อนชื้น จึงสามารถปลูกและโตได้ดีในภูมิภาคบ้านเsา

4 ปาล์มสิบสองปันนา

ควรปลูกไว้นอ กบ้าน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร

5 ไทรย้อยใบแหลม

ไม้ยืนต้uที่มักจะปลูกเพื่อเป็นร่มเงาให้กับบ้าน เwsาะหากโตเต็มที่จะสูงถึง 5-15 เมตรอีกด้วย

6 ปาล์มไผ่

มักปลูกนอ กรั้วบ้าน หากโตเต็มที่จะเฉลี่ยสูง 1.5-2 เมตร ลำต้uคล้ายไผ่ และยังดูดซับส ารพิ ษในอ า ก า ศ ได้ดี

7 เขียวหมื่นปี

ไม้เนื้ออ่อน พืชล้มลุกตระก ูลว่านโตความสูงเฉลี่ยที่ 1-2 เมตรได้

8 พลูด่าง

ไม้เลื้อยที่เsามักจะเห็นปลูกในห้องน้ำ เลี้ยงง่ายปลูกลงได้ทั้งในดินและน้ำ สีสวยและฟอ กอ า ก า ศ ได้ดี

9 เฟิร์นดาบออสเตรเรีย

เป็นพืชตระก ูลเฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวก้านย าวได้เฉลี่ย 1 เมตร สามารถปลูกไว้ในอาคารจะค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วย

10 เศรษฐิเขียว

เ ศ ร ษ ฐีไซง่อน มีลักษณะใบเรียบและชี้ตั้งขึ้น ใช้เป็นไม้ที่คลมหน้าดินได้ดี และยังช่วยฟอ กอ า ก า ศ ได้ด้วย

11 ตีนตุ๊ก แ ก ฝ รั่ ง

ดูดซึมส าร พิ ษในอ า ก า ศ ได้ดี มักใช้ปลูกเป็นไม้เลี้อยปกคลุมกำแพง มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย

12 เยอบีร่า

ไม้ด อ ก ก อเตี้ยทีมีสีสันสวยงามเป้นที่นิยม ช่วยฟอ กอ า ก า ศ และยังสร้างสีสันในบ้านได้ดีด้วย

13 วาสนา

ไม้ม ง ค ล ที่นิยมปลูกต ามความเชื่อ ลักษณะปล า ย ใบเรียวแหลมสีเขียวอมเหลือง เมื่อโตเต็มที่จะเฉลี่ยสูง 4-10 เมตรด้วย

14 เข็มริมแดง

เข็มใบอ่อนขอบแดง มีรูปทรงแปลกต า แต่เก๋ไก๋สวยงาม เป็นพุ่มแตกออ กและมักปลูกในรั้วบ้าน ช่วยดูดสา รพิ ษในอ า ก า ศ ได้ดี

15 ต้uจั๋ง

ไม้ฟอ กอ า ก า ศ ตระก ูลปาล์ม ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยงาม แม้จะไม่ต้องการน้ำมากแต่ควรอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงพอสมควรด้วย

16 ลิ้น มังกร

มักใช้ประดับตกแต่งบ้าน ช่วยดูดความชื้นในอ า ก า ศ และก๊าซคาร์บอนไดอ๊อ กไซด์

17 เดหลี

นอ กจากจะมีความสวยงาม อย่ างสีขาวสะอาดต า ยังมีความหมายดีๆ อย่ างจะทำให้ผู้ปลูกอา ยุยื น ราคาไม่แพง และทำให้บ้านร่มรื่นด้วย

ที่มา krustory thairath

Facebook Comments Box