เมื่อเจ้าของบัญชีจากไป แต่เ งิ นในธนาคารที่มีอยู่ต้องทำอ ย่ างไร

เมื่อเจ้าของบัญชีจากไป แต่เ งิ นในธนาคารที่มีอยู่ต้องทำอ ย่ างไร

สวัสดีค่ะ เชื่อว่าหล า ยๆคนเก็บออมเ งิ นไว้กับธนาคารซึ่งเห็นว่ามีความปลอ ดภั ยและง่ายในการเก็บ แต่คนเราไม่สามารถรู้ถึงวันสุดท้ายของตัวเองได้ เมื่อถึงวันสุดท้ายของเราแต่ยังมีเ งิ นอยู่ในธนาคารลูกหลานควรทำอ ย่ างไร

แล้วลูกหลานจะเอาเ งิ นนั้นออ กมาได้อ ย่ างไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

โดยกฎหมายแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบัญชีได้ คือ ผู้จัดการม ร ด ก ต ามที่พินัยก ร ร มระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยก ร ร มหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยก ร ร ม ทาย าท

จะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กเ สี ยก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการม ร ด กก็จะสามารถติดต่อสถาบันการ เ งิ น เพื่อปิดบัญชีได้

เอกส า รประกอบการขอรับม ร ด ก เ งิ น ฝากของผู้วายชนม์ Bank สีเขียว กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด ก(E05093-4-12)

3 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด ก

4 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของผู้จัดการม ร ด ก หรือสำเนา Paรรport กรณีผู้จัดการม ร ด กเป็นชาวต่างชาติ

5 สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

6 ใบรับ เ งิ น

7 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

หมายเหตุ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจาก คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กแล้ว 30 วัน ร า ยการ 5และ6 ทาง Bank มีให้กรอ ก ต้องนำเอกส า รตัวจริงไปแสดงด้วย

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุกคน ผู้มาขอรับ เ งิ น

3 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด ก(E05093-4-12)

4 หนังสือสัญญาค้ำประกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6 หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว)

7 ใบรับ เ งิ น

8 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

9 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้วให้นำห ลักฐานที่มีไปยื่นต่อสาขาที่จะปิดบัญชีทางสาขาจะส่งเรื่องให้ สนง. ดำเนินการ อาจใช้เวลาสัก 1-2 อาทิตย์ จะมี จม.แจ้งจาก สนง. ให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อเบิก เ งิ น ได้

ถ้า โ ช ค ดีได้รับ จม. และครบกำหนด 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้ว ให้ไปขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล ก่อนไปปิดบัญชีที่สาขา ในกรณีที่อย ากได้เร็วหรือไม่อย ากไปศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด Bank แจ้งว่าสามารถพาบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อไปรับรองการปิดบัญชีได้

โดยสรุปแล้ว เราขอแนะนำว่า วิ ธีการที่ดีที่สุดคือ การทำพินัยก ร ร มไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการภายหลัง ซึ่งการทำพินัยก ร ร มนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองต ามหลักเหตุและผล การทำพินัยก ร ร มนั้นถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box