7 สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ของการช าร์จมือถือ

หลักการใช้มือถือและการช าร์จไฟที่ถูกต้องและป ล อ ด ภั ยเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้

และบ อ กต่อกันให้เข้าใจตรงกันทั้งเ ด็ กและผู้ใหญ่ในบ้านด้วย

เพื่อความไม่ประมาทและปล อ ด ภั ยต่อทุกคนในครอบครัวและท รั พ ย์สินของเรา

การดูแลโทรศัพท์ของเราให้สามารถใช้งานได้ อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพ

และมีอ า ยุ การใช้งานที่นาน จึงเป็นเรื่องที่ควรทราบกันเอาไว้

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการ ช า ร์ จ แ บ ต เต อ รี่ ของโทรศัพท์มือถือ อ ย่ า ง ถูกต้องกัน

1 ห้ามปล่อยให้แบตเหลือ 0

ควรนำโทรศัพท์ไปช าร์จทันทีเมื่อแบตลงมาเหลือที่ 30% จะช่วยยืดอายุแบตเตอร์รี่ได้

2 ห้ามใช้พาวเวอร์แบ้งค์ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานและไม่มีประกัน

หากพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้อยู่เป็นของที่ผลิตอ ย่ าง ไม่ได้มาตรฐาน

ก็อาจทำให้เกิดการลั ด ว ง จ ร เมื่อเก็บประจุไฟในปริมาณที่มาก

และใช้มานานก็อาจก่อให้เกิดประก า ยไฟได้

3 ห้ามเสียบมือถือก่อนเสียบปลั๊กเต้ารับ

ควรเสียบปลั๊กของที่ช าร์จเข้ากับเต้ารับไฟเสียก่อน

แล้วจึงต่อสายเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรา

ซึ่งวิธีนี้จะป ล อ ด ภั ยและไม่ทำให้เกิดประกายไฟชณะที่เสียบปลั๊กได้

4 ห้ามใช้ที่ชาร์จของปลอม

การใช้ที่ชาร์จปลอมอาจทำให้เกิดการช็อตหรือร ะเ บิ ดขึ้นจากการใช้งานได้

รวมทั้งการใช้ปลั๊กต่อพ่ วง ที่ได้มา ตรฐานด้วย

5 ไม่ต้องปิดเครื่องตอนชาร์จ

ปัจจุบันเราสามารถช าร์จไฟได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเลย

แต่ก็ไม่ควรที่จะช าร์จไปเล่นไปด้วย

เพราะความร้อนในตอนที่ช าร์จอาจทำให้เครื่องร้อนมาก

และทำให้มือถือของเราเสื่อมเร็ว

6 ห้ามเล่นมือถือขณะชาร์จแบต

การเล่นมือถือตอนช าร์จไฟอยู่อาจทำให้ เกิดการ ร ะ เ บิ ดได้

จากความร้อนที่สะสม ทางที่ดีจึงควรช าร์จไฟให้เรียบร้อยก่อน

และถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็ควรถอ ดออ กจากที่ช าร์จเสียก่อน

7 ห้ามใช้แบตเตอร์รี่ปลอม

การเลือ กซื้ อแบตโทรศัพท์ป ล อ มเพราะเห็นว่าร า ค าถูกกว่า

เป็นการเลือ กที่ผิดมากเพราะแบตโทรศัพท์ของไม่แท้นั้นอาจทำให้โทรศัพท์ของเราเสียห า ย

และพังได้ รวมทั้งยังเสี่ยงกับการระเ บิ ด เป็นอัน ต ร า ยกับตัวเราอีกด้วย

ที่มา krustory

Facebook Comments Box