ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามขายหรือโอนที่ดินได้หรือไม่

“ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เว็ปไซต์ ที่รวบรวมเรื่องเล่า ข่าวสาร สาระดีๆ และความรู้รอบตัวมากมายเอาไว้ที่นี่” บทความวันนี้คือ “ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถ ซื้อ-ขาย หรือ โอนที่ดินได้หรือไม่”

วันนี้เราจะพาไปดู ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถ ซื้อ-ขาย หรือ โอนที่ดินได้หรือไม่

ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักว่า

ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก.

1. มีสัญชาติไทย

2. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

3. ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต

4. ร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง

5. ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ

6. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ ส.ป.ก.

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก.

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ระบุ ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. มี 3 ประเภท คือ

1. เกษตรกร

เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น

2. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ผู้ยากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี

จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3. สถาบันเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ที่ดิน ส.ป.ก. โอนให้ใครได้บ้าง

1. สามี ภรรยา

2. บุตร

3. บิดามารดาของเกษตรกร

4. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเกษตรกร

5. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกร

6. หลานของเกษตรกร

ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกสิทธิให้ทายาท ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเท่านั้น การโอนสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีชีวิตออยู่ สามารถโอนสิทธิให้ทายาทได้ ต่อเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น เช่น แก่ชรา เจ็บป่วย เป็นต้น ตกทอดทางมรดกสิทธิ เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิต ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิได้

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เรียบเรียงโดย parinyajai

ที่มา:ddproperty

Facebook Comments Box